Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Περίγραμμα μαθημάτων

Το περίγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος βρίσκεται συγκεντρωτικά εδώ. Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:
Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Θ)

Το μάθημα έχει ως στόχο να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα που θα τους βοηθήσουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, σκοπεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης ειδικών επιστημονικών βιβλίων, καθώς και στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία που συναντάται στην βιοϊατρική τεχνολογία, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν εγχειρίδια, πληροφοριακά έντυπα και γενικά τη σχετική με την βιοϊατρική τεχνολογία αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ+Ε)

Ενισχυτές χαμηλών συχνοτήτων. Ενισχυτές υψηλών συχνοτήτων. Ανάδραση. Τελεστικοί ενισχυτές. Μη γραμμικότητα τελεστικών ενισχυτών. Ανάλυση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές (γραμμικοί και μη γραμμικοί). Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση (VCO - Voltage Controlled Oscillators). Κυκλώματα βρόχων κλειδώματος φάσης (PLL - Phase Locked Loop). Πολυδονητές. Γεννήτριες συναρτήσεων.

Ανατομία (Θ)

Ιστοί, όργανα και συστήματα. Η μορφολογία των βασικών οργάνων και συστημάτων. Οστεολογία, συνδεσμολογία, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα. Συγκριτική μελέτη των βασικών συστημάτων και οργάνων με βάση τις μεθόδους της ιατρικής απεικόνισης.

Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι (Θ+Ε)

1) Εισαγωγή στην τεχνολογία της ηλεκτροδιαγνωστικής: Φαινόμενα ροής ιοντικών ρευμάτων στα κύτταρα. Ηλεκτρόδια απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων. Βιοενισχυτές. 2) Διατάξεις απαγωγής ηλεκτρικών βιοσημάτων: Ηλεκτροκαρδιογράφοι (ΗΚΓ): ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές, καρδιακό άνυσμα, τεχνικές υλοποιήσεις καρδιογράφων. Ειδικά ΗΚΓ συστήματα: καρδιοταχογράφος, καρδιογραφικά συστήματα Μ.Ε.Θ., καρδιογράφος Holter, εμβρυϊκό ΗΚΓ. Ηλεκτροεγκεφαλογράφοι (ΗΕΓ): ιστορικά στοιχεία, λειτουργία του ΗΕΓ, χαρακτηριστικά του ΗΕΓ, προκλητά δυναμικά του εγκεφάλου. Ηλεκτρομυογράφοι (ΗΜΓ): τεχνικά χαρακτηριστικά ΗΜΓ, ηλεκτρονευρογραφία, ΗΜΓ λείων μυών. Ηλεκτροφθαλμογράφοι (ΗΟΓ). Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφοι (ΗΑΓ). 3) Βιομετατροπείς: Μηχανοηλεκτρικοί (αντίστασης, χωρητικότητας, επαγωγής, πιεζοηλεκτρικοί, φαινομένου Hall), θερμοηλεκτρικοί (θερμίστορς, θερμοζεύγη) φωτοηλεκτρικοί (φωτολυχνίες, φωτοαντιστάσεις, φωτοδίοδοι, φωτοτρανζίστορς). 4) Απαγωγή μη ηλεκτρικών βιοσημάτων: Συσκευές που χρησιμοποιούνται για την διαγνωστική α) της λειτουργίας των πνευμόνων: σπιρόμετρα, πνευμοταχογράφοι, μέτρηση συγκεντρώσεων αερίων στον εκπνεόμενο αέρα, αναλυτής διέλευσης, καπνόμετρο, αναλυτής οξυγόνου, πνευμονογραφία σύνθετης αντίστασης, β) του κυκλοφοριακού συστήματος: άμεση μέθοδος μέτρησης της πίεσης του αίματος, ενδοαγγειακοί/εξωαγγειακοί αισθητήρες, μετρητικές διατάξεις ενδοκρανιακής πίεσης. Σφυγμομανόμετρα: πιεσόμετρα ήχων Korotkoff, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα παλμογραφίας, τονομετρίας, επιπέδωσης, σφυγμομανομετρία φωτεινής ροής. Διατάξεις μέτρησης της ροής και του όγκου του αίματος: μέθοδοι αραίωσης, ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα, ροόμετρα υπερήχων. Πληθυσμογραφία, γ) των ήχων του σώματος: στηθοσκόπια, φωνοκαρδιογραφία, δ) θερμοκρασιακών κατανομών του ανθρωπίνου σώματος: ραδιομετρία, θερμομετρία υπερύθρων/μικροκυμάτων.

Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙ (Θ+Ε)

Α. Συσκευές γενικής χρήσης: Ζυγός, Μέτρηση θερμοκρασίας - Μεταλλάκτες, Οπτικό μικροσκόπιο, Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Φυγόκεντρος. Β. Συσκευές ηλεκτροχημικών μετρήσεων: εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, ηλεκτρόδια αερίων, ηλεκτρόδια βιοκαταλυτικής μεμβράνης, βιοαισθητήρες, ποτενσιομετρική μέτρηση συγκέντρωσης ιόντων, αγωγιμομετρία. Γ. Συσκευές Οπτικών μετρήσεων: αρχές φυσικής και γεωμετρικής οπτικής, πηγές ορατού, υπεριώδους και υπέρυθρου ακτινοβολίας, ανιχνευτές ορατού, υπεριώδους και υπέρυθρου ακτινοβολίας, μονοχρωμάτορες, συσκευές απορρόφησης ορατού, υπεριώδους και υπέρυθρου ακτινοβολίας, συσκευές ατομικής εκπομπής και απορρόφησης, συσκευές μέτρησης φθορισμού και φωσφορισμού. Δ. Συσκευές Χρωματογραφικών μετρήσεων: αρχές χρωματογραφίας, συσκευές αέριας και υγρής χρωματογραφίας και χρωματογραφίας με υπερκριτικά υγρά. Ε. Συσκευές ανοσοπροδιορισμού (Elisa) και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Στ. Συσκευές ηλεκτροφόρησης.

Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙΙ (Θ+Ε)

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες, καθώς και οι αντίστοιχες Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Συστήματα Επιτήρησης ζωτικών λειτουργιών: Ηλεκτρικά φαινόμενα στο ανθρώπινο σώμα και Ηλεκτροκαρδιογραφία. Άλλα είδη Βιοηλεκτρικών Σημάτων. Βιομετατροπείς. Συστήματα Επιτήρησης Ασθενών. Συστήματα ανάλυσης Πνευμονικής Λειτουργίας. 2. Συστήματα Υποστήριξης και Υποκατάστασης ζωτικών λειτουργιών: Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής Λειτουργίας. Τεχνολογία Αναισθησιολογικών Συσκευών. Συστήματα Απινίδωσης και Βηματοδότες. Ηλεκτροχειρουργική. Ηλεκτρική Ασφάλεια στο Νοσοκομείο. 3. Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής κάλυψης του ασθενούς της ΜΕΘ: Τεχνικές Ανίχνευσης και Αισθητήρες. Τεχνικές Διαχωρισμού. Αναλυτές Αερίων Αίματος. Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης Κυττάρων. Τεχνολογία προσδιορισμού διαταραχών της Πήξης του Αίματος. Μέθοδοι Ανοσοπροσδιορισμού.

Βιολογία-Φυσιολογία (Θ+Ε)

Αρχές της Κυτταρικής Οργάνωσης. Αρχές της Μοριακής Οργάνωσης. Η Πλασματική Μεμβράνη. Έκφραση και Ρύθμιση της Γενετικής Πληροφορίας. Καρκινικό Κύτταρο. Βασικές Αρχές της Κυτταρικής Λειτουργίας. Ιστοί του Σώματος. Αίμα - Σύστημα Άμυνας του Οργανισμού. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αναπνευστικό Σύστημα. Νευρομυικό Σύστημα. Πεπτικό σύστημα. Αναπαραγωγικό Σύστημα. Εισαγωγή μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων μοντελοποίησης δυναμικών διαδικασιών (π.χ., μετασχηματισμοί Laplace, διαφορικές εξισώσεις, αρχές γραμμικών συστημάτων ελέγχου, αρχές διατήρησης), και εφαρμογή σε βασικά βιολογικά και φυσιολογικά συστήματα. Μέθοδοι καταγραφής παραμέτρων βασικών συστημάτων. Σχεδιασμός και κατασκευή απλών μηχανικών μοντέλων.

Βιοχημεία (Θ)

Γενικά περί πρωτεϊνών και του μεταβολισμού τους: αμινοξέα, ιδιότητες, πεπτίδια, ιδιότητες πρωτεϊνών, δομή, κατηγορίες πρωτεϊνών, μεταβολισμός. Ένζυμα: ενζυμική δράση, μέτρησή της, αναστολή, κατάταξη, ενζυμική κινητική, ένζυμα στην κλινική διάγνωση. Υδατάνθρακες: μοριακή δομή, ιδιότητες, ισομέρειες κ.λ.π. μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες, γλυκόλυση, μεταβολισμός. Βιολογικές οξειδώσεις. Αναπνευστική Αλυσίδα - Οξειδωτική Φωσφορυλίωση. Λιπίδια: ταξινόμηση, μεταβολισμός. Μεταβολισμός Λιποειδών. Κύκλος Κrebs. Ορμόνες: μηχανισμοί δράσης, αδένες και παραγωγή ορμονών. Βιταμίνες: υδατοδιαλυτές, λιποδιαλυτές. Ιχνοστοιχεία.

Γενική Φυσική (Θ+Ε)

Μηχανική: Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση των σωμάτων. Συστήματα Αναφοράς. Νόμοι διατήρησης ενέργειας, ορμής, στροφορμής. Δυνάμεις που ακολουθούν το νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Κυματική: Ταλαντώσεις - είδη και διάδοση κυμάτων. Ιδιότητες κυμάτων. Ενέργεια - ένταση κύματος. Στάσιμα κύματα. Συντελεστές ανάκλασης - διάδοσης κύματος. Φαινόμενα συντονισμού. Φαινόμενο Doppler. Ακουστική: Διάδοση ακουστικού κύματος. Ακουστική πίεση. Στάσιμα ακουστικά κύματα. Ηχητικοί σωλήνες. Στοιχεία θερμοδυναμικής και ρευστομηχανικής: Θερμικά μεγέθη. Θερμοδυναμικά αξιώματα. Κύκλοι - διαγράμματα. Στατιστική και δυναμική πίεση. Μορφές και δυνάμεις ροής. Εξισώσεις BERNΟULLI. Μοντέλα - αριθμός RE. Απώλειες πιέσεως σε αγωγούς. Ηλεκτρoμαγνητισμός: Ηλεκτροστατική: φορτία και πεδία, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρικά πεδία γύρω από αγωγούς, ηλεκτρικά ρεύματα, ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. Μαγνητισμός: μαγνητικό πεδίο, μαγνητικά πεδία στην ύλη.

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (Θ+Ε)

1. Χαρακτηριστικές καμπύλες I-V. 2. Δίοδοι Ρ-Ν: Δίοδος με ορθή & ανάστροφη πόλωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης-ρεύματος διόδων επαφής Ρ-Ν. Ευθεία φόρτου. 3. Εφαρμογές διόδων: Η Δίοδος ως διακόπτης, ως ανορθωτής πλήρους κύματος και ως ημιανορθωτής. Ανόρθωση με φίλτρο. 4. Δίοδος Ζένερ. Εφαρμογές σε κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης. 5. Διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT). Αναφορά στη δομή, λειτουργία των τρανζίστορ NPN και PNP, Κυκλώματα πόλωσης CB, CE, CC. 6. Εφαρμογές τρανζίστορ: Σχέση μεταξύ των ρευμάτων IC, IB και IE . Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου των BJT. Το τρανζίστορ ως διακόπτης, ως ταλαντωτής & ως ενισχυτής. 7. Junction Field Effect Transistor: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές I-V, Κυκλώματα πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές. 8. MOSFET: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές I-V, Κυκλώματα πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές.

Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας (Θ+Ε)

Σχηματισμός εικόνας. Ψηφιοποίηση, συμπίεση και κωδικοποίηση εικόνας. Μαθηματικές μέθοδοι επεξεργασίας εικόνας. Μετασχηματισμοί. Ποιότητα, αναβάθμιση, αποκατάσταση εικόνας, τμηματοποίηση, τομογραφική ανακατασκευή ιατρικής εικόνας, τρισδιάστατη απεικόνιση, Ανασύνθεση ιατρικών εικόνων σε πολλά επίπεδα. συμπίεση εικόνας, ανάλυση εικόνας, υπολογισμός χαρακτηριστικών ιατρικών εικόνων, αναγνώριση χαρακτηριστικών, ταξινόμηση.

Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος (Θ+Ε)

Ψηφιοποίηση σήματος. Σήματα και συστήματα: βασικά σήματα διακριτού χρόνου, ιδιότητες σημάτων. Συνέλιξη και συσχέτιση. Επεξεργασία στο πεδίο των συχνοτήτων: διακριτός μετασχηματισμός FOURIER, ψηφιακό φιλτράρισμα στο πεδίο των συχνοτήτων, μετασχηματισμός κυματιδίων (Wavelet), Επεξεργασία στο πεδίο του χρόνου: ψηφιακά φίλτρα (Finite Impulse Response - FIR, Infinite Impulse Response - IIR), συνάρτηση μεταφοράς και μετασχηματισμός Ζ, υλοποιήσεις ψηφιακών φίλτρων (DFI, DFII, σειριακή, παράλληλη υλοποίηση), σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων FIR. Εφαρμογές σε HΚΓ, HEΓ, ΗΜΓ κλπ.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Ορισμός. Γραφική παράσταση. Βασικές ιδιότητες. Όριο. Συνέχεια. Βασικά θεωρήματα. Μερική παράγωγος. Ολικό διαφορικό. Υπολογισμός ακρότατων. Ολοκλήρωση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ: Διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως: χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, γραμμικές. Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης: με σταθερούς συντελεστές, ειδικής μορφής. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE. ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ FOURIER. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ: Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία. Ορισμός και παραγώγιση διανυσματικής συνάρτησης μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός πεδίων. Τελεστής Laplace. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ: Ορισμός, μορφές, ιδιότητες. Θεωρήματα Green, Stokes και Gauss. Εφαρμογές στις εξισώσεις Maxwell. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (ODE's).

Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (Θ+Ε)

Στατικά ηλεκτρικά φορτία, Νόμος Coulomb, Ενταση ηλεκτρικού πεδίου, κλωβός Faraday, εφαρμογές στα Ιατρικά Όργανα. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρικές πηγές. Συνδεσμολογία πηγών. Ηλεκτρικά στοιχεία. Ηλεκτρόλυση, εφαρμογές στα Ιατρικά Όργανα Ηλεκτρική αντίσταση. Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση. Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μεταβολή τους με την θερμοκρασία. Υπεραγωγιμότητα, εφαρμογές στα Ιατρικά Όργανα. Ηλεκτρικό κύκλωμα. Ιδανικές και πραγματικές πηγές. Ανοικτό και κλειστό κύκλωμα. Νόμος του Ομ. Νόμος του Κιρχοφ. Εφαρμογές στα Ιατρικά όργανα και παραδείγματα. Βολτόμετρο-Αμπερόμετρο, αρχές λειτουργίας συνδεσμολογία. Αρχική τάση (ΗΕΔ), πτώση τάσης, ονομαστική τάση, εφαρμοσμένη τάση. Ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα, γείωση και προστατευτικές διατάξεις στα Ιατρικά όργανα. Αντίσταση ανθρωπίνου σώματος. Ηλεκτρική ισχύς. Ηλεκτρική ενέργεια. Πρόσθεση αντιστάσεων και αγωγιμοτήτων. Συνδεσμολογία σε σειρά και παράλληλη. Μικτή σύνδεση. Μετασχηματισμός τριγώνου αστέρα και αντιστρόφως. Γέφυρα και συνθήκη ισορροπίας. εφαρμογές στα Ιατρικά Όργανα Κώδικας χρωμάτων. Διαιρέτης τάσης. Διαιρέτης ρεύματος. Μέγιστη μεταφορά ισχύος. Τρόποι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Θεώρημα Κράμερ. Θεώρημα υπέρθεσης. Επίλυση κυκλώματος με διαδοχικούς μετασχηματισμούς πηγών τάσεως και πηγών ρεύματος. Θεώρημα Θέβενιν. Θεώρημα Νόρτον. Θεώρημα Μίλμαν. Θεώρημα αντισταθμίσεως. Θεώρημα αμοιβαιότητας. Θεωρήματα τάσεων κόμβων και ρευμάτων βρόχων. Χωρητικότητα, πυκνωτές, υπολογισμός διαφόρων χωρητικών διατάξεων. Συνδεσμολογία πυκνωτών (σε σειρά, παράλληλη, μικτή, μετασχηματισμός τριγώνου-αστέρα). Καπασιτόμετρο αρχές λειτουργίας συνδεσμολογία.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (Θ+Ε)

Συνεχή μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα μεγέθη. Μέση αριθμητική τιμή και ενεργός τιμή εναλλασσομένων μεγεθών. Ημιτονοειδή εναλλασσόμενα μεγέθη και χαρακτηριστικά τους. Σχέση ρεύματος τάσης σε αυτεπαγωγή και σε πυκνωτή. Επαγωγική αντίσταση, χωρητική αντίσταση. Τάση και ρεύμα σε απλά κυκλώματα R-L, R-C, R-L-C. Επίλυση πλέον σύνθετων κυκλωμάτων με την βοήθεια του μιγαδικού λογισμού. Χρήση υπολογιστών τσέπης για υπολογισμούς μιγαδικών τελεστών. Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, θεωρήματα μετατροπής πηγών, διαιρέτες τάσης -ρεύματος, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, μετασχηματισμοί αστέρα-τριγώνου. Ισχύς φαινόμενη, άεργος,πραγματική, τρίγωνο ισχύος. Μιγαδική ισχύς, συντελεστής ισχύος και διόρθωση αυτού. Συντονισμός. Εφαρμογές σε διάφορα κυκλώματα. Πολυφασικά συστήματα. Συμμετρικά τριφασικά συστήματα. Μετασχηματιστές. Υλικά- αγωγοί, ημιαγωγοί, διηλεκτρικά (μονωτές), διηλεκτρική σταθερά. Μαγνητικά υλικά, μαγνητική ροή, πηνίο, αυτεπαγωγή, συντελεστής αυτεπαγωγής. εφαρμογές. Υπολογισμός συντελεστών αυτεπαγωγής διαφόρων διατάξεων, σωληνοειδές, τοροειδές πηνία. Μαγνητική διαπερατότητα, συντελεστής μαγνητικής διαπερατότητας. Ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Πεπλεγμένη ροή, συζευγμένα πηνία, αμοιβαία επαγωγή, μαγνητική αντίσταση, μαγνητικά κυκλώματα, Νόμοι Ομ και Κίρχοφ στο μαγνητικό κύκλωμα. Δυνάμεις σε ηλεκτροφόρους αγωγούς εντός μαγνητικού πεδίου. Μετασχηματιστές, αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών, γεννήτρια - κινητήρας, μηχανές συνεχούς ρεύματος, επαγωγικοί κινητήρες, μονοφασικοί κινητήρες, εναλλακτήρες, βηματικοί κινητήρες. Ασκήσεις, ενδεικτικές εφαρμογές στη βιοϊατρική τεχνολογία.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων (Θ)

Γενικό κτιριακό Πρόγραμμα ενός Νοσοκομείου, Πρότυποι χώροι. Εγκαταστάσεις: Ύδρευσης, αποχέτευσης - ομβρίων, θέρμανσης - αερισμού - ατμού, αντιβακτηριακού κλιματισμού, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνικών δικτύων, συστημάτων τηλεμεταφοράς, επειγόντων φορτίων, εσωτερικών δικτύων υπολογιστών, κεντρικής παρακολούθησης, ενεργειακής διαχείρισης, πυροπροστασίας, ανελκυστήρων, ιατρικών αερίων, κενού, διαχείρισης απορριμμάτων, ψυκτικών θαλάμων, αποτεφρωτικών κλιβάνων, νεκροτομείου, βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, αναπνευστικού πεπιεσμένου αέρα. Ειδικές εγκαταστάσεις χειρουργείων. Εγκαταστάσεις υποστήριξης: πλυντήρια, μαγειρεία κλπ. Γειώσεις.

Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ+Ε)

Ειδικές απαιτήσεις για την απαγωγή και ενίσχυση ηλεκτρικών και μη βιοσημάτων. Α/Ψ και Ψ/Α μετατροπείς. Δειγματοληψία. Πολυπλεξία. Διαφορικοί ενισχυτές - Ενισχυτές οργάνων (Instrumentation amplifiers). Ανάλυση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενισχυτών οργάνων. Διατάξεις γέφυρας σε μηχανοηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς μετατροπείς - ανάλυση ευαισθησίας. Κυκλώματα προστασίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε βιοϊατρικές συσκευές. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Τεχνικές μετάδοσης. Διατάξεις μικροκυμάτων. Τροφοδοτικά χαμηλών, υψηλών και υπερυψηλών τάσεων. Δίοδοι και τρανζίστορ ισχύος, θυρίστορ, ταλαντωτές ισχύος. Τροφοδοτικά Βιοϊατρικών Συσκευών.

Ιατρική Οργανολογία Βασισμένη σε Μικροεπεξεργαστές (Θ+Ε)

Αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών. Γλώσσα μηχανής. Συμβολική γλώσσα προγραμματισμού. Τρόποι επικοινωνίας. Σχεδιασμός συστημάτων με μικροεπεξεργαστές. Ρομποτική - Εφαρμογές. Οικογένειες μικροεπεξεργαστών, λειτουργικά χαρακτηριστικά, περιφερειακές μονάδες, ρεπερτόριο εντολών, μνήμες, interfaces (πρότυπα και μη). Πολυεπεξεργαστές. Λειτουργία ιατρικών οργάνων με μικροεπεξεργαστή. Ομαδοποίηση οργάνων, λειτουργιών, διατάξεων. Εφαρμογές - Έμφαση στην χρήση μικροεπεξεργαστών (hardware-software) στην βιοϊατρική τεχνολογία.

Ιατρική Πληροφορική (Θ+Ε)

Εισαγωγή, Κωδικοποίηση ιατρικών όρων και συστήματα καταγραφής της ιατρικής πληροφορίας, Βάσεις Δεδομένων (Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Πίνακες, Σχέσεις Πινάκων, Περιορισμοί, Κανονικοποίηση, Structured Query Language - SQL), Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM). Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS), Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια και διεθνή πρότυπα σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα. Κλινικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Έμπειρα συστήματα - τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοσμένη στην βιοϊατρική τεχνολογία.

Ιατρική Φυσική (Θ+Ε)

Δυνάμεις-Ροπές-Επιταχύνσεις στο Ανθρώπινο σώμα, Φυσική του σκελετού (οστά, προσθετικά οστών, λίπανση συνδέσμων, μετρήσεις οστικής μάζας). Θερμοκρασία στην Ιατρική (κλίμακες, διαθερμία, κρυοχειρουργική). Ενέργεια του ανθρώπινου σώματος (μονάδες μέτρησης, τροφές, μεταβολισμός). Πίεση (ενδοκρανιακή, ενδοφθαλμική, αρτηριακή, ατμοσφαιρική πίεση, ανταλλαγή οξυγόνου, θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Φυσική του καρδιαγγειακού συστήματος. Ήχος στην Ιατρική (στηθοσκόπιο, ακουόγραμμα, ήχοι Korotkoff, υπερηχογράφος, λιθοτριψία). Ηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα Ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών. Πιεζοηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα και σε αισθητήρες. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής. Φαινόμενο σήραγγας, Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Θεωρία μέλανος σώματος, Ραδιομετρία στην Ιατρική. Μη ιοντίζουσα Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ανθρώπινο σώμα. Φως-Οπτική στην Ιατρική (συχνότητες, φθορισμός, οπτική φασματοσκοπία, μικροσκόπια, οφθαλμός). Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός. Υπεραγωγιμότητα. Εφαρμογή στην Απεικόνιση. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες: Ραδιενέργεια (νόμος της Ραδιενέργειας, παραγωγή ισοτόπων για ιατρικές εφαρμογές: Πυρηνικός Αντιδραστήρας, Κύκλοτρο), εσωτερική-εξωτερική ραδιομόλυνση-προφυλάξεις. Παραγωγή ακτίνων Χ, αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης, εφαρμογές. Βιολογικά αποτελέσματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών-Ακτινοπροστασία. Νανοτεχνολογία στην Ιατρική.

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας (Θ+Ε)

1. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Χ με την ύλη. Δοσιμετρία ακτινοβολιών. Παραγωγή ακτινοβολίας Χ και Λυχνίες ακτίνων Χ. Ανιχνευτές Ακτινοβολίας (ενεργειακής ολοκλήρωσης) άμεσης και έμμεσης ανίχνευσης: φθορίζουσες οθόνες-σπινθηριστές, φώσφοροι αποθήκευσης, φωτοαγώγιμοι ανιχνευτές, ανιχνευτές ημιαγωγού. Απεικονιστικοί Ανιχνευτές: Επίπεδοι Ανιχνευτές (flat panel) με Ενεργό Μήτρα αμόρφου πυριτίου για Ψηφιακή Ακτινογραφία και Ακτινοσκόπηση, Ανιχνευτές Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR), Ανιχνευτές με αισθητήρες CCD και CMOS, Ακτινογραφικές Κασέτες, Ενισχυτές Εικόνας, κλπ. Ανάλυση και σύνθεση εικόνας. Εικονοληπτικές διατάξεις. Ηλεκτρονικές διατάξεις παρουσίασης εικόνων (οθόνες τηλεόρασης κλπ). Στάδια λήψης, μετάδοσης και ανασύνθεσης εικόνας και χρώματος. Γεννήτριες υψηλής τάσης. Θερμική ανοχή ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά ποιότητας ακτινοδιαγνωστικής εικόνας. Γενική συγκρότηση Ακτινοδιαγνωστικών Συστημάτων. Συστήματα για ειδικές διαγνωστικές τεχνικές με ακτίνες Χ (Μαστογραφία, Μέτρηση οστικής μάζας, Ψηφιακή Τομοσύνθεση). Συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας (CT) με ακτίνες-Χ. Ακτινοπροστασία στην Ακτινοδιαγνωστική. Πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας στην Ακτινοδιαγνωστική. 2. Εισαγωγικές έννοιες Δοσιμετρίας ακτινοβολιών σε συνθήκες Ακτινοθεραπείας. Συστήματα Ακτινοθεραπείας με φωτόνια και στοιχειώδη σωμάτια (Γραμμικοί Επιταχυντές ηλεκτρονίων, πρωτονίων κλπ) και συστήματα σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας. Συστήματα Πυλαίας Απεικόνισης (portal imaging) με ψηφιακούς ανιχνευτές ακτινοβολίας βασιζόμενους σε σπινθηριστές, φωτοαγώγιμους ανιχνευτές, θαλάμους ιονισμού κλπ. Συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης σε γραμμικούς επιταχυντές κλπ. Ακτινοπροστασία στην Ακτινοθεραπεία. Έλεγχοι ποιότητας στην Ακτινοθεραπεία.

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής (Θ+Ε)

Εισαγωγικές έννοιες Πυρηνικής Φυσικής. Ραδιενέργεια. Παραγωγή ραδιενεργών ισοτόπων. Ραδιοφάρμακα. Ανιχνευτές Ακτινοβολίας (Απαριθμητές φωτονίων): Σπινθηριστές, Φωτοπολλαπλασιαστές. Κατευθυντήρες. Ηλεκτρονική μορφοποίηση σήματος, Αναλυτές ύψους παλμών. Συστήματα Απεικόνισης τύπου γ-κάμερα και Συστήματα Μονοφωτονικής Υπολογιστικής Τομογραφίας Εκπομπής ακτινοβολίας-γ (SPECT). Φαινόμενο εξαϋλωσης και Συστήματα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET). Απεικονιστικά και μετρητικά συστήματα ειδικού τύπου (κάμερα με αναλογικό απαριθμητή, κάμερα με ανιχνευτές στερεάς κατάστασης, μετρητές γ, μετρητές ολοκλήρου του σώματος, μετρητές λειτουργικών παραμέτρων κλπ). Ποιότητα εικόνας στην Πυρηνική Ιατρική. Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική. Πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας στην Πυρηνική Ιατρική.

Μαθηματικά (Θ)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Πίνακες. Ιδιοτιμές. Ιδιοδιανύσματα. Γραμμικά συστήματα. Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ: Ορισμός. Πλευρικές παράγωγοι. Γεωμετρική σημασία. Παράγωγοι ανωτέρας τάξης. Διαφορικά. Θεωρήματα και τύποι. ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ: Ορισμός. Κανόνες ολοκλήρωσης. Προσεγγιστικός υπολογισμός ολοκληρώματος. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: Μιγαδικοί αριθμοί. Ρίζα. Λογάριθμος. Μιγαδικές δυνάμεις. Μιγαδικές συναρτήσεις. ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΕΣ. ΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ.

Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών (Θ+Ε)

Θεωρητική αντιμετώπιση από πρακτική σκοπιά των βασικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Εκπόνηση πλήρους μελέτης μιας συγκεκριμένης συσκευής, περιέχουσα θεωρητική αντιμετώπιση του φαινομένου που θα ανιχνεύει η συσκευή, το ηλεκτρονικό σχέδιο, την τεχνική περιγραφή, το σχέδιο της πλακέτας που θα χρησιμοποιηθεί, και το μηχανολογικό σχέδιο του κουτιού της. Κατασκευή της συσκευής, βάσει της μελέτης. Δοκιμή, και παράδοση της συσκευής σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, στο κουτί της συνοδευόμενη από το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησής της.

Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Μαγνητικού Συντονισμού, Υπερηχογραφίας, Οπτικής Απεικόνισης (Θ+Ε)

1. Μαγνητισμός στοιχειωδών σωματιδίων. Φαινόμενο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Τεχνικές απεικόνισης: βαθμίδες πεδίου, αλληλουχίες παλμών, σκιαγραφικά. Μέθοδοι ανακατασκευής εικόνας στο μαγνητικό συντονισμό. Συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού: Υπεραγώγιμοι Μαγνήτες, Μόνιμοι Μαγνήτες, Πηνία Ραδιοσυχνότητας, Πηνία Βαθμίδων κλπ. Ποιότητα εικόνας στο Μαγνητικό Συντονισμό. 2. Αλληλεπίδραση υπερήχων με τους βιολογικούς ιστούς. Πιεζοηλεκρικό φαινόμενο και πιεζοηλεκτικοί μετατροπείς. Υπερηχογραφικές κεφαλές μηχανικής και ηλεκτρονικής σάρωσης. Φαινόμενο Doppler, Έγχρωμη απεικόνιση ροής. Γενική συγκρότηση συστημάτων Υπερηχογραφίας. Ποιότητα εικόνας στην Υπερηχογραφία. 3. Οπτική Απεικόνιση και Οπτική Τομογραφία. Νέες εξελίξεις και προχωρημένα θέματα Ιατρικής Απεικόνισης: Μοριακή Απεικόνιση, Θεωρία Ανίχνευσης Σήματος και Μέθοδοι Ψυχοφυσικής κλπ).

Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων (Θ+Ε)

Ι. Υδραυλικά συστήματα αυτοματισμού. Εισαγωγή, Φυσικές βάσεις της Υδραυλικής, Υδραυλικά υγρά, Απώλειες απόδοσης, Δονήσεις και κρούσεις από πίεση, μηχανισμοί αντλιών, κινητήρες, μηχανισμοί κυλίνδρων και βαλβίδων, υδραυλικοί μηχανισμοί μετάδοσης, παραδείγματα δομικών στοιχείων ιατρικών μηχανημάτων. ΙΙ. Πνευματικά συστήματα αυτοματισμού. Εισαγωγή, Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, Διανομή πεπιεσμένου αέρα, μηχανισμοί εξαρτημάτων πνευματικών συστημάτων, εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. ΙΙΙ. Ηλεκτρικοί αυτοματισμοί. Εισαγωγή στην τεχνική ελέγχου. Βάσεις ηλεκτρικών ελέγχων. Μηχανισμοί Ρελέ - Ηλεκτρονόμοι, Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνική ελέγχου, Ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου, βασικά κυκλώματα με ρελέ και προγραμματιζόμενη μνήμη. Έλεγχος με προγραμματιζόμενη μνήμη. Παραδείγματα Βιοϊατρικών Εφαρμογών.

Μικροϋπολογιστές (Θ+Ε)

Αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών: Βασικά τμήματα ΜΕ (καταχωρητές, αριθμητική και λογική μονάδα-ALU, μονάδες ελέγχου), γλώσσα μηχανής (assembly), συμβολική γλώσσα προγραμματισμού, Τρόποι επικοινωνίας. Δίαυλοι (buses), βασικές έννοιες και σχεδιαστικά ζητήματα, είδη διαύλων, System Bus, Front Side Bus, δίαυλος PCI, δίαυλος compact PCI, δίαυλος PCMCIA, δίαυλος USB 1.0 και 2.0, δίαυλος 1394-firewire, δίαυλος AGP, σύγκριση διαύλων. Σχεδιασμός συστημάτων με μικροϋπολογιστές, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems), λογισμικό ενσωματωμένων συστημάτων, εφαρμογές στη βιοϊατρική (αισθητήρες, συστήματα καταγραφής βιολογικών σημάτων και παραμέτρων).

Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές στην Ιατρική και τη Βιολογία (Θ)

Ατομική και Μοριακή Νανοτεχνολογία. Νανοσυστήματα, διαμοριακές δυνάμεις και δυναμικά. Θερμοδυναμική και Στατιστική Μηχανική μικρών συστημάτων. Κβαντικά φαινόμενα. Μεταπτώσεις φάσης σε νανοσυστήματα. Μοριακές δομικές μονάδες. Τύποι νανοσωματιδίων: Νανοσωλήνες άνθρακα, νανοκηλίδες, πολυμερή νανοσωματίδια, νανοσωματίδια χρυσού, κβαντικές τελείες, δενδριμερή. Νανοϋλικά - νανοδιατάξεις. Διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου νανοσωματιδίων. Χρήση νανοσωματιδίων για στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων (targeted drug delivery), για μεταφορά θερμότητας και φωτός σε κύτταρα. Θεραπευτικές εφαρμογές: εστίαση υπερύθρου φωτός σε νανοκελύφη (nanoshells), ενεργοποίηση νανοσωματιδίων με ακτίνες Χ και μαγνητικό πεδίο. Μαγνητική υπερθερμία με νανοσωματίδια. Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση. Νανορομποτική και νανομηχανές. Εφαρμογές νανοηλεκτρονικής στην Ιατρική.

Οπτοηλεκτρονική και Ιατρικά Lasers (Θ+Ε)

Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φωτοαγωγιμότητα. Ανιχνευτές φωτός. Οπτικές διατάξεις παρουσίασης : LED, υγροί κρύσταλλοι (αρχές λειτουργίας και εφαρμογές). Φωτοτρανζίστορ και φωτοδίοδοι. Οπτικές ίνες: Αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία. Laser: Αρχές λειτουργίας, οπτικές κοιλότητες, εφαρμογές στην ιατρική. Ειδικά θέματα φωτομετρίας. Λήψη και ενίσχυση εικόνας.

Οργάνωση, Διοίκηση και Προώθηση Πωλήσεων για Μηχανικούς (Θ)

Οι οικονομικές μονάδες. Η εξέλιξη της οργανωτικής σκέψης. Η εξέλιξη της θεωρίας της Διοίκησης και οι σχολές τους. Η εξέλιξη της οργανωτικής σκέψης. Εκπρόσωποι της νεώτερης διοικητικής θεωρίας. Η διοίκηση των επιχειρήσεων και οι λειτουργίες της. ναλυτική εξέταση του Προγραμματισμού της Οργάνωσης, της Στελέχωσης, της Διεύθυνσης και του ελέγχου. Ζητήματα ζήτησης και προσφοράς τομέα υγείας. Δαπάνες Υγείας. Οικονομική αξιολόγηση. Δείκτες αξιολόγησης. Εφαρμογή σε αξιολόγηση νοσοκομείου. Συγκριτική αξιολόγηση δύο νοσοκομείων. Κατηγορίες κόστους. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Μεταβλητές δαπάνες. Κόστος υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Δείκτες κόστους. Οικονομικός απολογισμός τελευταίων ετών.

Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων (Θ)

1. Δομή και Λειτουργία των επιμέρους συνιστωσών του Νοσοκομείου: Οι ρίζες της σύγχρονης Ιατρικής και η διαμόρφωση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Eξωτερικά Ιατρεία - Τμήμα Ατυχημάτων και Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ). Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια. Η Ακτινοβολία Roentgen - Κλασσικές Ακτινογραφικές Mέθοδοι - Ενισχυτές Εικόνας - Κλασσικές και Ψηφιακές Ακτινοσκοπικές Mέθοδοι - Υπολογιστική Τομογραφία (CT) - Συστήματα Οστεοπυκνομετρίας. Ραδιενέργεια και Πυρηνική Ιατρική. Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRΙ) - Ιατρική Απεικόνιση μέσω Υπερήχων. Σχεδιασμός Εργαστηρίων Ιατρικής Απεικόνισης. Ακτινοθεραπεία. Χειρουργεία. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνικές ΜΕΘ. Η Γενική Νοσηλευτική Μονάδα: Δομή και Λειτουργία. Μονάδες Αποθεραπείας-Αποκατάστασης: Λειτουργικός Σχεδιασμός και Υποδομή. Ο Ιατρικός Φάκελος. Προμήθειες Εξοπλισμού και Αναλωσίμων στο Νοσοκομείο. 2. Ασφάλεια και Προστασία του Νοσοκομειακού Περιβάλλοντος: Η Φυσική και Τεχνητή έκθεση του πληθυσμού σε Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες. Η Μελέτη Ακτινοπροστασίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου. Η Μελέτη Ακτινοπροστασίας ενός Ιατρικού Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων. Προστασία του περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο από Αέριους Ρύπους. Ηχορύπανση. Αποκομιδή και διαχείριση Ακαθάρτων και Απορριμμάτων. Ηλεκτρική Ασφάλεια στο Νοσοκομείο.

Πιθανότητες και Βιοστατιστική (Θ+Ε)

Η έννοια της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξαρτησία. Ολική Πιθανότητα. Ο τύπος του Bayes. Κλασσική και Bayesian στατιστική προσέγγιση. Τυχαίες μεταβλητές -συνεχείς και διακριτές. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Ροπές. Ειδικές μορφές σππ. Συνάρτηση κινδύνου. Κλινικές δοκιμασίες. Δειγματοληψία ιατρικών δεδομένων. Κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα. Μεροληψία, αξιοπιστία, σφάλματα μετρήσεων. Μέτρα αξιοπιστίας για κατηγορικά δεδομένα, Cohran's Q-test και η κ-στατιστική. Σχετικός κίνδυνος, λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων. Εκτιμητική. Ανάλυση και εκτίμηση δεδομένων επιβίωσης. Έλεγχος υποθέσεων. Το γενικό γραμμικό μοντέλο. Ανάλυση Παλινδρόμησης. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Μοντέλα Dose-Response. Έλεγχοι υπόθεσης κατηγορικών δεδομένων.

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Θ+Ε)

Γενικά περί ηλεκτρονικών υπολογιστών, βασικά στοιχεία αλγορίθμων, γλώσσες προγραμματισμού, βασικά στοιχεία προγραμματισμού, εντολές εισόδου - εξόδου, λήψη αποφάσεων και εκτέλεση βρόχων, αριθμητικοί πίνακες, πίνακες χαρακτήρων, γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων, χειρισμός ψηφιακών εικόνων, δομές, συναρτήσεις, αρχεία κειμένου και δυαδικά, εφαρμογές.

Σύνταξη Μελετών και Διαχείριση Έργων (Θ)

Τεχνικά κείμενα και μελέτες. Οδηγίες γραφής. Παραδείγματα εικονικών κειμένων και μελετών. Προμήθειες και διαγωνισμοί. Παραδείγματα εικονικών προμηθειών και διαγωνισμών. Βασικές αρχές του project management. Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού management. Η σχεδίαση του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος υπό το πρίσμα του management. Η αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, θέματα ανταγωνισμού και ρυθμίσεων. Εθνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την πιστοποίηση του εξοπλισμού.

Συντήρηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων (Θ+Ε)

Ορολογία, Διαγνωστικά συστήματα. Ταξινόμηση συσκευών και συνιστωσών τους. Ταξινόμηση βλαβών. Μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας, ετοιμότητας και αξιοπιστίας. Συστήματα ISO. Περιοδικοί έλεγχοι και προληπτική συντήρηση. Συντήρηση ρουτίνας, διορθωτική, γενική. Διακρίβωση οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. Έλεγχος ασφάλειας ιατρικών Μηχανημάτων. Διαγνωστική βλαβών. Ετοιμότητα και συντήρηση Βιοϊατρικών Μηχανημάτων. Οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης και αποθέματος ανταλλακτικών. Εφαρμογές.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Βιοαυτοματισμοί (Θ+Ε)

Γενικά περί συστημάτων, δυναμικά συστήματα συνεχούς χρόνου: μοντέλα γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων και υπολογισμός της απόκρισής τους, μετασχηματισμός Laplace, συνάρτηση μεταφοράς - διαγράμματα βαθμίδων, μελέτη συστημάτων πρώτου και δευτέρου βαθμού, σφάλματα στην μόνιμη κατάσταση. Ευστάθεια συστημάτων, αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας (Rooth και Hurwitz), γραφικά κριτήρια ευστάθειας (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Nyquist, Bode). Πρότυπα (μαθηματικά, στατικά, δυναμικά, γραμμικών συστημάτων συνεχούς χρόνου, διαφορικές εξισώσεις, συναρτήσεις μεταφοράς, εξισώσεις κατάστασης). PID ελεγκτής (σημασία του όρου P, σημασία του όρου I, σημασία του όρου D, μοντελοποίηση συστήματος με βάση τη βηματική απόκριση, ρύθμιση ελεγκτού την μέθοδο Ziegler-Nichols). Κυκλοφορικό σύστημα: Περιγραφή του συστήματος (αρτηρίες - φλέβες, καρδιά, κυματομορφές πίεσης, όγκου, ηλεκτρικών σημάτων κλπ ), ποσοτική ανάλυση (αρτηρίες - φλέβες δυνάμεις πιέσεως, ιξώδους, ελαστικότητας) καρδιά (μοντέλο μυοκαρδίου, κοιλίας, κόλπου), ρυθμίσεις του συστήματος (καρδιακής συχνότητας, συστολής, περιφερειακής αντίστασης). Διατάραξη της ισορροποίας, θεωρημα του Prony. Μη γραμμικά συστήματα: Πρόβλημα της γλυκαιμίας ( ρύθμιση & μεταβολή γλυκογόνου και ινσουλίνης, καθορισμός επιπέδου επιβίωσης ), επίλυση προβλήματος της γλυκαιμίας.

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Ι: Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών και Στοιχεία Κατασκευών Ι (Θ+Ε)

Ενότητα Ι. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι. Βασικοί κανονισμοί και όργανα σχεδίου, συστήματα προβολής, διαστασιολόγηση, μηχανολογικά εξαρτήματα, τομές. Πακέτο Σχεδίασης με χρήση Η/Υ (CAD), διαχείριση αρχείων, προσδιορισμός συντεταγμένων, επίπεδα σχεδίασης, ρυθμιστικές εντολές και σχεδιαστικά βοηθήματα, μεταβλητές ελέγχου, εντολές σχεδίασης αντικειμένου, διαστασιολόγηση σε Η/Υ, συμβολισμός κατεργασίας, πρότυπα. Ενότητα ΙΙ. Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Κατεργασιών. Μετρήσεις μηχανουργικών μεγεθών και μονάδες, γενικές αρχές εργαλειομηχανών (κοπτικά εργαλεία, τόρνος, δράπανο, φρέζα, πλάνη, λειαντική μηχανή), στοιχεία ανοχών κατεργασίας. Ενότητα ΙΙΙ. Στοιχεία Κατασκευών Ι. Κανόνες κατασκευαστικής Διαμόρφωσης, υπολογισμός στην αντοχή, υλικά κατασκευής., ανοχές, συναρμογές, στοιχεία συνδέσεως (ηλώσεις, κοχλίες. συγκολλήσεις κολλήσεις σφήνες, ελατήρια, σύνδεσμοι, πείροι, μοχλίσκοι).

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙ: Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Στοιχεία Κατασκευών ΙΙ (Θ+Ε)

Ενότητα Ι. Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο: Ηλεκτρολογικό σχέδιο, σύμβολα (γραμμές, διακόπτες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρονόμοι, ηλεκτρονικά σύμβολα), σχεδίαση ηλεκτρικών μηχανών, σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τεχνική της κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων, σχεδίαση σύνθετων μηχανημάτων, σχεδίαση εγκαταστάσεων. Ενότητα ΙΙ. Στοιχεία Κατασκευών ΙΙ: Γενικά στοιχεία περιστροφικής κίνησης, άτρακτοι - άξονες - ελαστικές άτρακτοι, έδρανα κυλίσεως και ολισθήσεως, στοιχεία στεγανοποίησης, λίπανση, συμπλέκτες, αρθρώσεις, οδοντωτοί τροχοί, αλυσοκινήσεις/ιμαντοκινήσεις, υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης.

Τεχνική Μηχανική (Θ)

Μηχανική Ισορροπία δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο. Ισορροπία σωμάτων. Συστήματα σωμάτων. Ισορροπία συστημάτων. Τριβή ολισθήσεως. Τριβή κυλίσεως. Κέντρα βάρους. Ροπές αδράνειας και ροπές γινομένων. Έννοια της τάσης καταπονήσεως. Απλές καταπονήσεις. Νόμος Hooke. Συντελεστής ασφαλείας. Εφελκυσμός, θλίψη, ψαλλιδισμός (τμήση). Κάμψη απλή, κάμψη σύνθετη, διάτμηση λόγω κάμψης. Στρέψη. Λυγισμός. Θεωρία ελαστικότητας. Μονοαξονική και διαξονική καταπόνηση. Κύκλος Mohr. Σύνθετη καταπόνηση. Θεωρίες αστοχίας. Δυναμική καταπόνηση. Διαγράμματα Wohler και Smith. Τεχνικές εφαρμογές.

Τεχνολογία Υλικών, Βιοϋλικών & Προσθετικής (Θ+Ε)

Ενότητα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: Εισαγωγή. Μέταλλα και κράματα. Κρυσταλλική δομή - Μικροδομή - Μηχανικές Ιδιότητες - Εξαρμόσεις και ατέλειες - Διάχυση - Διαγράμματα φάσεων και μετασχηματισμοί. Θερμικές κατεργασίες κραμάτων. Πλαστικά, Πολυμερή, Θερμοπλαστικά, Ελαστομερή κλπ. Κεραμικά και ύαλοι. Υλικά με βάση τον άνθρακα. Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες. Μηχανισμοί ισχυροποίησης - Κόπωση - Ερπυσμός. Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, διάβρωση και αλλοίωση (degradation) υλικών. Ενότητα ΙΙ. ΒΙΟΫΛΙΚΑ: Εισαγωγή-Ορισμοί. Επιλογή Βιοϋλικού. Φυσική αποδεκτικότητα του ιστού. Βιοπεριπλοκές και βιοαποκλίσεις. Αποσύνθεση. Παράμετροι που αφορούν την αποστείρωση με διάφορες μεθόδους. Δημιουργία αιματοσυμβατών ιατρικών συσκευών. Ανοσολογικές αντιδράσεις. Το μάρκετινγκ των βιοϋλικών. Τα συστήματα μέτρησης. Εργαστηριακός εξοπλισμός ελέγχου-μετρήσεων-αξιολόγησης υλικών-βιοϋλικών-ιατρικών συσκευών. Προσδιορισμός βιολογικής ασφάλειας προϊόντος. Ανάλυση βιοσυμβατότητας υλικών. Ενότητα ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ανασκόπηση στοιχείων τεχνικής μηχανικής, ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρώπου. Ορθοπεδική ανατομία. Συνδυασμός ανατομίας-μηχανικής. Στατική, καταπονήσεις, κινητική. Προσθετική άκρων. Μηχανήματα αποκατάστασης αναπήρων. Ορθωτικά μηχανήματα. Αναπηρικά αμαξίδια. Ορθοπεδικό εργαστήριο. Τεχνητά όργανα.

Τηλεϊατρική και Τηλεπληροφορική (Θ)

Εισαγωγή. Βασικά στοιχεία τηλεπληροφορικής. Φυσικό μέσο μετάδοσης. Τεχνικές διαμόρφωσης. Δίκτυα υπολογιστών. Τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής. Τοπικά δίκτυα. Διαδικτύωση. Εφαρμογές τηλεσυμβουλευτικής και τηλεδιάγνωσης. Εφαρμογές τηλεϊατρικής στην επείγουσα ιατρική. Κατ' ’οίκον περίθαλψη. Τηλεχειρουργική. Τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση. Αποτελεσματικότητα και αποδοχή εφαρμογών τηλεϊατρικής. Μεθοδολογία εφαρμογών τηλεϊατρικής.

Υπολογιστική Ανάλυση Ιατρικών και Βιολογικών Δεδομένων (Θ+Ε)

Υπολογιστική ανάλυση δεδομένων στην ιατρική και τη βιολογία: Κατανομές ιατροβιολογικών δεδομένων. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα ποσοτικών δεδομένων. Έλεγχος υποθέσεων. Συσχέτιση, Παλινδρόμηση. Αλγόριθμοι ελέγχου προσαρμογής. Ανάλυση μεταβλητών. Μη παραμετρικές δοκιμασίες ανεξάρτητες κατανομής. Κλινικοί δείκτες εγκυρότητας. Καμπύλη ROC (Receiving Operating Characteristic). Υπολογιστική υποβοήθηση διάγνωσης: Αλγόριθμοι ταξινόμησης και ομαδοποίησης. Υπολογισμός χαρακτηριστικών παραμέτρων ιατροβιολογικών δεδομένων (στατιστικών, μορφολογικών, υφής). Μέθοδοι επιλογής βέλτιστων χαρακτηριστικών. Σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης ιατρικής διάγνωσης (CAD - Computer Aided Diagnosis). Υπάρχοντα συστήματα CAD στην ιατρική και τη βιολογία.

Χημεία (Θ)

Βασικές θεωρητικές έννοιες που αφορούν στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων, τους Χημικούς δεσμούς, την Θερμοχημεία, τις Φυσικές καταστάσεις της ύλης και τις ιδιότητές τους, τα διαλύματα και τις ιδιότητές τους, τη χημική κινητική και ιοντική ισορροπία. Ακόμη βασικές αρχές της Ηλεκτροχημείας και εφαρμογές αυτής (Ηλεκτροχημικά στοιχεία).

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ+Ε)

Στη συγκεκριμένη δομή περιέχονται τα βασικά εργαλεία για τη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων καθώς και μέθοδοι και διαδικασίες κατάλληλες για μια ποικιλία εφαρμογών. Αρχικά καλύπτονται τα συνδυαστικά κυκλώματα. Στη συνέχεια καλύπτονται τα σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα με ρολόι και τα ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Τέλος καλύπτονται διάφορα θέματα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που διατίθενται στο εμπόριο. 1) Δυαδικά Συστήματα: Δυαδικοί Αριθμοί. Μετατροπή Βάσης Αριθμού. Οκταδικοί και Δεκαεξαδικοί Αριθμοί. Συμπληρώματα. Προσημασμένοι Δυαδικοί Αριθμοί. Δυαδικοί Κώδικες. 2) Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες: Βασικοί Ορισμοί. Αξιωματικός Ορισμός της Άλγεβρας Boole. Βασικά Θεωρήματα και Ιδιότητες της Άλγεβρας Boole. Συναρτήσεις Boole. Κανονικές Μορφές. Ψηφιακές Λογικές Πύλες. 3) Απλοποίηση Συναρτήσεων Boole: Η Μέθοδος του Χάρτη. Χάρτες με 2 ως 6 μεταβλητές. Απλοποίηση Αθροισμάτων Γινομένων. Απλοποίηση Γινομένων Αθροισμάτων. Συνθήκες Αδιαφορίας. 4) Συνδυαστική Λογική: Διαδικασία Σχεδιασμού. Διαδικασία Ανάλυσης. Αθροιστές. Αφαιρέτες. Κωδικοποιητές και Αποκωδικοποιητές. Μετατροπείς Κωδίκων. Συγκριτές. Πολυπλέκτες. Μνήμη Ανάγνωσης (ROM). Προγραμματιζόμενη Λογική Παράταξη (PLA). Προγραμματιζόμενη Παράταξη Λογικής (PAL). 5) Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα: Flip - Flops. Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων. Σχεδίαση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων. 6) Καταχωρητές, Απαριθμητές και Μονάδες Μνήμης: Καταχωρητές. Απαριθμητές. Κυκλώματα Ελέγχου. Μνήμες Τυχαίας Προσπέλασης (RAM). Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων. 7) Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων: Διαγράμματα ASM. Θέματα Χρονισμού. Υλοποίηση του Ελέγχου. Υλοποίηση με Πολυπλέκτες. Υλοποίηση με PLA. 8) Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα: Ανάλυση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων. Κυκλώματα με Μανταλωτές. Σχεδίαση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων. 9) Ολοκληρωμένα Κυκλώματα: Εισαγωγή. Η Λογική Transistor -Transistor (TTL). Η Λογική Σύζευξης-Εκπομπού (ECL). Μέταλλο-Οξείδιο-Ημιαγωγός (MOS). Συμπληρωματικά MOS (CMOS). 10) Βηματικοί Σωροί: Κατασκευή εξαρτημάτων LIFO. Κατασκευή εξαρτημάτων FIFO.