Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι
Προσοχή, νέος ιστότοπος: www.bme.uniwa.gr       στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

 
 

›››  

eClass

Το eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που στηρίζεται στην πλατφόρμα Open eClass του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet και έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. με συνεχή υποστήριξη από το μόνιμο προσωπικό του. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με καμία άλλη υπηρεσία του Π.Μ.Σ., του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η εγγραφή των φοιτητών στο eClass γίνεται κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. με μέριμνα του προσωπικού του. Κατά την εγγραφή, παρέχεται στους φοιτητές κατάλληλο όνομα χρήστη (username) καθώς και ένα αρχικό συνθηματικό (password), το οποίο πρέπει να αλλάξουν κατά την πρώτη είσοδό τους στο σύστημα. Η εγγραφή των φοιτητών στο eClass γίνεται με βάση την επίσημη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ως φοιτητών του Π.Μ.Σ. που τους έχει παρασχεθεί από τη Γραμματεία (και με την οποία πρέπει να γίνεται η επικοινωνία τους προς και από τους διδάσκοντες, μέσω του webmail.teiath.gr).

Το eClass προσφέρει σύστημα ανακοινώσεων από τους διδάσκοντες προς τους φοιτητές (οι οποίες ανακοινώσεις είναι δυνατόν να αποστέλλονται στη δηλωμένη στο eClass διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το επιθυμεί ο διδάσκων). Επίσης, το eClass προσφέρει και κατάλληλο χώρο από τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος (όπως σημειώσεις, βιβλιογραφία κλπ), καθώς και δυνατότητα αποστολής εργασιών των φοιτητών προς τους διδάσκοντες, εάν αυτό απαιτηθεί από τους τελευταίους.

Η δομή κάθε μαθήματος στο eClass, οι τυχόν ανακοινώσεις καθώς το προσφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων διδασκόντων.