Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Γενικές πληροφορίες για το τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε το 1985 (ως τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΠΔ 561/1985, Κεφάλαιο Α', Αρθρο 2, Παράγραφος 7, ΦΕΚ 199 A'/27.11.1985, μετονομασία με το ΠΔ 95/2013, Άρθρο 2, Παράγραφος 1α, ΦΕΚ 133 Α'/5.6.2013). Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας είναι μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος απεφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 1990.

Οι σπουδές του τμήματος περιλαμβάνουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά μαθήματα του διεπιστημονικού κλάδου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο της βασικής έρευνας στην Ιατρική και την Βιολογία, έως και την κλινική πρακτική. Ο κλάδος καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφ' ενός στις Επιστήμες του Μηχανικού, όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Επιστήμη Υπολογιστών και αφ' ετέρου στις Φυσικές Επιστήμες. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προσέγγιση, υπό το πρίσμα των εφαρμογών της τεχνολογίας, των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8o) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με θέμα που να άπτεται της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα περίπου 120 νέοι φοιτητές. Σήμερα το Τμήμα έχει περίπου 800 εν ενεργεία φοιτητές, 14 μόνιμους εκπαιδευτικούς, 5 εργαστηριακούς συνεργάτες, 2 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό και 1 διοικητική υπάλληλο.

Διατάξεις λειτουργίας Τμήματος: