Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 6η


Επίδραση της μεταβολής της υψηλής τάσης ( kVp ) και του φορτίου ( mAs ), ενός μαστογράφου , στην ποιότητα της μαστογραφικής εικόνας (χωρική διακριτική ικανότητα και αντίθεση) και στην δόση που λαμβάνει η εξεταζόμενη.

 

Μεθοδολογία της άσκησης
Προεργασία

Ομοίωμα ελέγχου μαστογράφου που περιέχει περιοχές υλικών με διαφορετική ακτινοδιαπερατότητα για υπολογισμό της αντίθεσης θα ακτινοβοληθεί για διαφορετικές τιμές υψηλής τάσης ( kVp ) και φορτίου ( mAs ). Σε κάθε περίπτωση το ομοίωμα θα απεικονιστεί σε ακτινογραφικό φιλμ και θα υπολογισθεί η δόση στο μαστό με χρήση καταλλήλου δοσιμέτρου .

Οι ανωτέρω ακτινοβολήσεις θα έχουν πραγματοποιηθεί και βιντεοσκοπηθεί σε χώρο όπου λειτουργεί μαστογράφος (ακτινολογικό εργαστήριο) όπου θα τηρούνται και όλες οι συνθήκες ακτινοπροστασίας (θωρακισμένοι τοίχοι, μολύβδινες ποδιές κλπ).

 

Η άσκηση είναι δομημένη σε δύο βασικά τμήματα:

Α. Θα πραγματοποιηθεί η προβολή του πειράματος και οι φοιτητές θα καταγράψουν τον τύπο του μηχανήματος, τον τύπο των ακτινολογικών φιλμ που χρησιμοποιήθηκαν, τον τύπο του εμφανιστηρίου και τον τύπο του δοσιμέτρου που χρησιμοποιήθηκε. Κατόπιν για κάθε μέτρηση θα καταγράψουν τις παραμέτρους ( kVp , mAs ) που χρησιμοποιήθηκαν.

Β. Για κάθε απεικόνιση οι φοιτητές πρέπει να υπολογίσουν την αντίθεση και την χωρική διακριτική ικανότητα του συστήματος. Οι φοιτητές πρέπει να σχολιάσουν πως μεταβάλλεται η χωρική διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης και η χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης σε κάθε περίπτωση. Τις τιμές που θα βρουν πρέπει να τις σχολιάσουν σε σχέση με τη δόση που έχει καταγραφεί σε κάθε περίπτωση.

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Γνώση της επίδρασης της υψηλής τάσης στη μεταβλητής αντίθεσης της απεικονίσεως του μαστογράφου και ικανότητα ερμηνείας της μεταβολής αυτής σε σχέση με την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας Χ με τις περιοχές διαφορετικής ακτινοδιαπερατότητας του ομοιώματος και την απόκριση του συστήματος στην έκθεση ακτινοβολίας Χ.

•  Γνώση της διαδικασίας μεταβολής της χωρικής διακριτικής ικανότητας της απεικονίσεως συναρτήσει των στοιχείων έκθεσης του μαστογράφου και να εξηγήσουν την μεταβολή σε σχέση με την απόκριση του συστήματος στην έκθεση ακτινοβολίας Χ.

•  Δυνατότητα κατανόησης της μεταβολής της δόσης στο μαστό σε κάθε περίπτωση και ικανότητα εκτίμησης των βέλτιστων συνθηκών έκθεσης.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang