Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 4 η


Έλεγχος ποιότητας ακτινοσκοπικού συστήματος ΙΙ

Η έκθεση στην ακτινοσκόπηση μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε ο γιατρός θα επιλέξει χειροκίνητα τα στοιχεία έκθεσης ( kVp , mA ) προεπιλέγοντας έτσι ως ένα βαθμό τόσο την δόση στον εξεταζόμενο όσο και κάποια χαρακτηριστικά στην ποιότητα της εικόνας, είτε αυτόματα., μέσω του συστήματος ελέγχου αυτόματης έκθεσης ( Automatic Εxposure C ontrol , AEC ). Στη δεύτερη περίπτωση το ίδιο το σύστημα ρυθμίζει έτσι την επιλογή των στοιχείων ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό έκθεσης Χ στην είσοδο του ενισχυτή εικόνας. Υπενθυμίζεται ότι , επομένως ο τρόπος επιλογής των στοιχείων τόσο σε χειροκίνητο έλεγχο όσο και σε αυτόματο έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα της ακτινοσκοπικής εικόνας και της δόσης στον εξεταζόμενο. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο μέγιστος ρυθμός δόσης για χειροκίνητη επιλογή στοιχείων είναι 50 mGy/min , ενώ για αυτόματη επιλογή στοιχείων είναι 100 mGy/min . Ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της ακτινοσκόπησης είναι η επιλογή των στοιχείων να είναι τέτοια ώστε το σύστημα νΆ μπορεί να αναλύσει μικροσκοπικές γειτονικές δομές που παρουσιάζουν μικρή αντίθεση μεταξύ τους, καθώς και με το υπόβαθρο.

 

Μεθοδολογία της άσκησης

Στους φοιτητές θα δοθούν μια πλήρης ομάδα ( set ) μετρήσεων των παραμέτρων που ελέγχθηκαν στην Άσκηση 3.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επεξεργαστούν τις μετρήσεις και να υπολογίσουν-εκτιμήσουν τα ακόλουθα:

 

•  Σωστή λειτουργία διαφραγμάτων ακτινοσκόπησης

•  Χωρική διακριτική ικανότητα

•  Αντίθεση

•  Γεωμετρική παραμόρφωση ενισχυτή εικόνας

•  Δόση εισόδου εξεταζομένου

•  Φίλτρο λυχνίας ακτινοσκόπησης

 

Οι τιμές που θα υπολογιστούν, πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα ώστε να εντοπιστούν οι παράμετροι του συστήματος ακτινοσκόπησης που είναι εκτός ορίων. Παράλληλα θα πρέπει να προτείνουν την κατάλληλη επέμβαση στο σύστημα ακτινοσκόπησης ώστε οι τιμές των παραμέτρων να είναι εντός ορίων.

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Δυνατότητα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση εντοπίζουν τυχόν αποκλίσεις από τα όρια.

•  Ικανότητα αξιολόγησης τυχόν αποκλίσεων και επιλογής εκείνης της παραμέτρου στην οποία οφείλεται η δυσλειτουργία η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί. Ειδικά το τελευταίο, που απαιτεί γνώση της λειτουργίας του συστήματος ακτινοσκόπησης και του τρόπου που παράγεται και μεταδίδεται η πληροφορία του εξέτασης, θα βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει καλύτερα την λειτουργία του συστήματος ακτινοσκόπησης.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang